Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Muzikale expressie en communicatie als basis voor muzikale ontwikkeling van jonge kinderen

2 november 2013

Creatieve muziekeducatie voor jonge kinderen

15 september 2013
De werkwijze in de praktijk  Lees meer

Jong geleerd... muziekeducatie voor jonge kinderen

26 juli 2012
Jong geleerd…, een nieuwe vorm van muziekeducatie. Eerste resultaten.  Lees meer

Jong geleerd...: A child's greatest achievements are possible in play (citaat Vygotsky)

15 juni 2011
Onderzoek naar de rol van vrij muzikaal spel als uitgangspunt voor een muziekeducatieve aanpak voor kleuters. Door: Ellen van Hoek, Suzan Lutke en Christiane Nieuwmeijer  Lees meer

Het per ongelukke goed proberen te doen

17 juni 2010
Onderzoek naar de rol van de kunstenaar in het creatieve leerproces van kinderen. Door Marike Hoekstra.  Lees meer

Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan

1 juni 2009
Onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind. door Melissa Bremmer en Annemieke Huisingh  Lees meer

Werkwijze project TOEVAL GEZOCHT maakt potenties van kinderen zichtbaar

16 augustus 2008
Nederlandse onderwijssituatie bemoeilijkt vrijheid voor eigen ideeën en plannen in beeldend onderwijs. Door Mariella d'Aprano en Wilma van Leeuwen.  Lees meer

Het toeval onderzocht

16 augustus 2008
Onderzoek naar de effecten en veranderingen die er -tijdens het project- bij de kinderen zijn waar te nemen met betrekking tot o.a. werkhouding, samenwerking, creativiteit en beeldend vermogen. Door Mare van der Molen.  Lees meer

Hoe klinkt oranje?

16 augustus 2008
Een didactisch/pedagogisch onderzoek naar aspecten van de Reggio Emilia benadering en Nederlandse onderwijsvisies. Door Jette Hofman en Eva Rijs.  Lees meer

De rol van de kunstenaar

1 mei 2008
Een onderzoek naar de rol van de kunstenaar in TOEVAL GEZOCHT door Marike Hoekstra  Lees meer