Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan

Onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind. door Melissa Bremmer en Annemieke Huisingh

Een praktijkonderzoek naar muziekonderwijs voor de kleutergroepen op basisschool De Venser in Diemen met medewerking van het strijkersensemble Amsterdam Sinfonietta. Basis: het competente kind-beeld. Muziekvakdocent Melissa Bremmer werkte samen met vijf van deze musici in de groepen. Melissa Bremmer combineerde praktijk en onderzoek naar de praktijk in samenwerking met pedagoog en educatie-adviseur van Amsterdam Sinfonietta Annemieke Huisingh. Het onderzoek vond plaats in het kader van het lectoraat Cultuureducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en is in boekvorm gepubliceerd. Het project werd afgesloten met een concert van Amsterdam Sinfonietta in het BIMhuis waarin alle kleuters participeerden.

Lees hier het onderzoek.