Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Creatieve muziekeducatie voor jonge kinderen

De werkwijze in de praktijk

In het derde jaar Jong geleerd… heeft      Toeval gezocht haar werkwijze opnieuw in praktijk gebracht en het project overdraagbaar gemaakt. Een half jaar lang werkten de twee muziekdocentes wekelijks met de kleutergroepen op drie basisscholen in Landsmeer.
Op de MERYC (Music Educators and Researchers of Young Children) 2013 conferentie heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie organisaties uitgenodigd een presentatie te geven over het project dat zij gerealiseerd hebben in het kader van Muziek in ieder kind. Toeval gezocht heeft hiervoor de door haar ontwikkelde werkwijze in beeld gebracht in het paper 'Jong geleerd... creatieve muziekeducatie voor jonge kinderen'.

Lees hier het paper.
Click here for the English version.
Download hier het boek met alle artikelen die zijn uitgebracht voor de MERYC 2013 conferentie.