Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Het toeval onderzocht

Onderzoek naar de effecten en veranderingen die er -tijdens het project- bij de kinderen zijn waar te nemen met betrekking tot o.a. werkhouding, samenwerking, creativiteit en beeldend vermogen. Door Mare van der Molen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de opleiding Academie voor Beeldende Vorming, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2008

Project TOEVAL GEZOCHT I (2007-2008)

Lees hier het volledige onderzoek.