Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Werkwijze project TOEVAL GEZOCHT maakt potenties van kinderen zichtbaar

Nederlandse onderwijssituatie bemoeilijkt vrijheid voor eigen ideeƫn en plannen in beeldend onderwijs. Door Mariella d'Aprano en Wilma van Leeuwen.

Verslag van een kwalitatief onderzoek naar mogelijkheden om kinderen – geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering – meer vrijheid te bieden voor eigen ideeën en plannen in het beeldend onderwijs.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de opleiding Academie voor Beeldende Vorming, 2008 Project TOEVAL GEZOCHT I (2007-2008)

Download hier het onderzoek.