Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Hoe klinkt oranje?

Een didactisch/pedagogisch onderzoek naar aspecten van de Reggio Emilia benadering en Nederlandse onderwijsvisies. Door Jette Hofman en Eva Rijs.

Onderzoeksvraag:
Hoe verhoudt de Reggio Emilia-benadering zich tot de traditionele vernieuwingsvisies in Nederland?

Twee deelvragen
Wat zijn belangrijke uitgangspunten van de Reggio Emilia-benadering?
Zijn deze uitgangspunten terug te vinden bij de vijf traditionele vernieuwingsvisies?

Dit onderoek is uitgevoerd in het kader van de opleiding Academie voor Beeldende Vorming, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2008.

Project: TOEVAL GEZOCHT I


Lees hier het volledige onderzoek.