Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

De rol van de kunstenaar

Een onderzoek naar de rol van de kunstenaar in TOEVAL GEZOCHT door Marike Hoekstra

Praktijkonderzoek in het kader van de Master Kunsteducatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam, mei 2008
Project: TOEVAL GEZOCHT I

Onderzoeksvraag: 
Op welke manier zet een kunstenaar de competenties in waarover hij of zij door het kunstenaarschap wordt geacht te beschikken? Kan kleinschalig kwalitatief onderzoek de inzet van de vier competenties creativiteit, procesgericht werken, authenticiteit en gidsrol zichtbaar maken en kunnen de betrokken kunstenaars op de inzet van hun competenties reflecteren?

Download hier het onderzoek.