Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Het per ongelukke goed proberen te doen

Onderzoek naar de rol van de kunstenaar in het creatieve leerproces van kinderen. Door Marike Hoekstra.

Marike Hoekstra heeft het begrip 'creativiteit' nader onderzocht en in twee projecten over 'Kleur' processen geanalyseerd vanuit de gekozen definitie van creativiteit. De rol van de kunstenaar is vanuit dit perspectief nader onderzocht.

Download hier het onderzoek.