Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Jong geleerd...: A child's greatest achievements are possible in play (citaat Vygotsky)

Onderzoek naar de rol van vrij muzikaal spel als uitgangspunt voor een muziekeducatieve aanpak voor kleuters. Door: Ellen van Hoek, Suzan Lutke en Christiane Nieuwmeijer

In het eerste jaar van het muziekproject Jong geleerd... is onderzoek gedaan door deze drie onderzoekers begeleid door het Lectoraat Utrecht, dr Karin Hoogeveen, naar theorieen, methodieken en praktijken van muziekonderwijs voor jonge kinderen gebaseerd op het competente kind-beeld en uitgangspunten van het sociaal constructivisme. Het paper is in het Nederlands en Engels beschikbaar.
Lees hier het volledige onderzoek.
Download hier de Engelse versie.