Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Jong geleerd... muziekeducatie voor jonge kinderen

Jong geleerd…, een nieuwe vorm van muziekeducatie. Eerste resultaten.

In het tweede jaar van Jong geleerd… (het driejarige muziekeducatieproject van TOEVAL GEZOCHT gebaseerd op het competente kind-beeld) is vanaf januari 2012 het praktijkonderzoek in de kleutergroepen van start gegaan. De muziekdocenten Emma Rekers, Debby Korfmacher en Iris Oltheten zijn op de scholen met hun teams aan het werk gegaan. Op basis van voortdurende documentatie en reflectie is de werkwijze steeds bijgesteld en verdiept.
In dit tweede jaar heeft het team van TOEVAL GEZOCHT opnieuw een onderzoekspaper gepresenteerd op de onderzoeksconferentie van Cultuurnetwerk Nederland. In dit paper worden de eerste resultaten van het muziekonderzoek gepresenteerd aan de hand van beschrijvingen en beelden.
Lees hier het paper.
Click here for the English version.


Dit project is onderdeel van het driejarige project Jong geleerd…, in het kader van ‘Muziek in ieder Kind’, de regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.