TOEVAL GEZOCHT ziet kinderen vanaf hun geboorte vol potenties en stelt dat hun creativiteit niet alleen de belangrijkste bron vormt maar ook de strategieën van hun leerproces kenmerkt. Kinderen zijn met hun onderzoekende en creatieve capaciteiten van meet af aan volwaardige cultuurbouwers. De verschillen tussen kinderen zijn de bouwstenen voor hun ontwikkeling.

Het is zinvol en noodzakelijk de werelden van onderwijs en van kunst, cultuur en wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Immers in de hoofden van kinderen zijn deze werelden onlosmakelijk verbonden. Kinderen construeren op hun eigen wijze hun ideeën, hypotheses en beelden in interactie met de wereld waarin zij leven. TOEVAL GEZOCHT streeft ernaar bruggen tussen deze verschillende werelden te bouwen en wisselwerking en connecties tot stand te brengen door intensieve samenwerkingen.

De praktijkprojecten
In de projecten van TOEVAL GEZOCHT wordt vanuit dit competente kindbeeld onderzoek gedaan naar de ideeën, theorieën en strategieën van de kinderen. De kinderen krijgen het voortouw in hun eigen onderzoeksproces. Binnen de projecten van TOEVAL GEZOCHT gaan de volwassenen en de kinderen een gezamenlijk avontuur aan waarin in wisselwerking met elkaar voorlopige theorieën worden gevormd en kennis wordt geconstrueerd. Om de ideeën van de kinderen hierin leidend te laten zijn kiest de volwassene de rol van onderzoeker van het onderzoeksproces van de kinderen.
Hiervoor is een dagelijkse systematiek ontwikkeld: Het team bestaat uit de leerkracht / pedagogisch medewerker met zo mogelijk een klasse-assistent of stagiaire en een pedagogisch kunstenaar. Het werkproces van de kinderen wordt zorgvuldig gedocumenteerd in woord, beeld en geluid; na afloop reflecteert het hele team op basis van de ervaringen en de documentatie en kiest in overleg voor bepaalde interpretaties. Dan wordt de volgende stap geformuleerd in de vorm van een vervolg-onderzoeksvraag. Zo wordt het aanbod steeds afgestemd op het creatieve proces van de kinderen. Door deze strakke systematiek aan te houden wordt het mogelijk de kinderen goed te volgen en mee te bewegen met de wendingen die hun ideeën, plannen en hypotheses nemen.

Onderzoek
TOEVAL GEZOCHT onderscheidt drie typen onderzoek:
1) de projecten zelf worden opgezet en uitgewerkt als een vorm van praktijkonderzoek;
2) kwalitatief beschrijvend onderzoek door studenten of alumni van masteropleidingen op hogescholen naar aspecten van de rol van de kunst(enaar) in het leren van jonge kinderen bij projecten van TOEVAL GEZOCHT; hierin is TOEVAL GEZOCHT samen met de hogescholen opdrachtgever en begeleider.
3) wetenschappelijk onderzoek; hierin heeft TOEVAL GEZOCHT  een adviserende of stimulerende rol bij universiteiten en bij de overheid; daarnaast stelt TOEVAL GEZOCHT haar data / documentatie / praktijkvoorbeelden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek


Netwerk
TOEVAL GEZOCHT ondersteunt en coacht initiatieven met partners die vanuit hetzelfde gedachtegoed worden ontwikkeld. Daarnaast organiseert TOEVAL GEZOCHT regionale netwerkgroepen. Aangezien de behoefte aan theoretische onderbouwing in het veld van kunst en onderwijs groot blijkt te zijn, heeft TOEVAL GEZOCHT een landelijke theoriegroep geleid die relevante literatuur bestudeert en deze toetst aan eigen praktijkervaringen.
Ook organiseert TOEVAL GEZOCHT bijeenkomsten, conferenties en tentoonstellingen, waar de resultaten van de projecten en het gedocumenteerde proces input voor bieden. Tevens worden hier de uitkomsten van onderzoek gepresenteerd.
Op al deze verschillende manieren wordt de opgedane kennis en ervaring verspreid en wordt uitwisseling en kennisdeling tot stand gebracht. De uitkomsten van onderzoek en de ervaringen in de projecten worden uiteraard tevens benut voor TOEVAL GEZOCHT zelf, zodat TOEVAL GEZOCHT zich voortdurend blijft ontwikkelen.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.