Doelstellingen


- Het onderzoeken, zichtbaar maken en stimuleren van de potenties van jonge kinderen gezien vanuit de strategieën van kunstenaars en wetenschappers.
- Het versterken van het aandeel van jonge kinderen in culturele en kunstinstellingen.

TOEVAL GEZOCHT wil dit realiseren door:

- zich steeds opnieuw te verdiepen in de Reggio Emilia-benadering en alle bronnen die daaraan ten grondslag liggen. Een goede samenwerkingsrelatie met Reggio Children wordt onderhouden.

- Het opzetten en begeleiden van verschillende nieuwe praktijkprojecten in samenwerking met kunstinstellingen, kunstenaars en basisscholen.

- Het doen en laten doen van onderzoek naar facetten van het leren van jonge kinderen in samenhang met de participatie van kunstenaars binnen het onderwijs.

- Het opbouwen van een netwerk voor uitwisseling, scholing en kennisdeling.

- Het vormen van een verbindende schakel tussen praktijk en onderzoek en het werken aan een theoretische onderbouwing voor de rol en betekenis van kunst in het onderwijs aan jonge kinderen.

- Het opbouwen van samenwerking met universiteiten en hogescholen voor het stimuleren en begeleiden van en meewerken aan onderzoek en het inzetten van stagiaires.

- Het opbouwen van samenwerking met geïnteresseerde nieuwe partners en deze coachen, zodat nieuwe initiatieven elders in het land kunnen worden opgezet.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.