Fondsen/ sponsors

De projecten van TOEVAL GEZOCHT zijn mede mogelijk gemaakt door:

Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, SNS REAAL Fonds, Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Iona Stichting, Provincie Noord-Holland, Maurice Amado Foundation en Lotte's fonds.

De website van TOEVAL GEZOCHT wordt gesponsord door:

Byte


TOEVAL GEZOCHT is erkend als goede doelen-stichting en ontvangt giften.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.