Toeval gezocht is ANBI gecertificeerd. Dit betekent dat Toeval gezocht gezien wordt als een Algemeen Nut Bijdragende Instelling.

Organisatiegegevens

Stichting TOEVAL GEZOCHT
RSIN / fiscaal nummer: 8196.49.120
KvKnummer: 34305995

Postadres: Leo Hornstraat 83, 1095MN Amsterdam

E-mail: info@toevalgezocht.nl
Website: www.toevalgezocht.nl

Stichtingsbestuur

zie onder 'bestuur'

Beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

Download hier het beleidsplan 2012-2015

Financiele verantwoording

download hier de jaarrekening 2019

Beloningsbeleid

Stichting Toeval gezocht werkt met ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een onbezoldigd bestuur, stagiaires en vrijwilligers.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.