Geschiedenis

De stichting TOEVAL GEZOCHT is in 2008 voortgekomen uit het grootschalige succesvolle project genaamd TOEVAL GEZOCHT met 15 kunstenaars en 15 groepen jonge kinderen op 15 basisscholen verbonden aan de tentoonstelling van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum (zie het boek TOEVAL GEZOCHT, kunst, kunstenaars en jonge kinderen, nog verkrijgbaar via info@toevalgezocht.nl). Pedagoog Annemieke Huisingh is de initiatiefnemer van dit project en de oprichter van de Stichting. In 1998  had zij met partners reeds de Reggio Emilia-benadering in Nederland geïntroduceerd met de bijzondere tentoonstelling in het Stedelijk Museum De kinderen van Reggio Emilia (70.000 bezoekers).

In de jaren 2008-2013 zijn diverse projecten, onderzoeken en conferenties gerealiseerd. Naast verschillende projecten op het gebied van beeldende kunst ook een driejarig project over muziek op drie basisscholen in Landsmeer. Documenteren is een centrale waarde in de projecten, de neerslag hiervan is terug te vinden en te volgen in boeiende beeldverhalen op de site (zie het archief via de etalage op de openingspagina).

In de daaropvolgende jaren is naast de projecten van TOEVAL GEZOCHT op verschillende scholen in Noord-Holland en het Bouwatelier Nautilus in Amsterdam, Atelier van Licht ontwikkeld. Hierin is het samengaan van kunst en wetenschap als focus gekozen. Manifestaties van Atelier van Licht vonden plaats in het Stedelijk Museum, Centraal Museum, Framer Framed en Speelgoedmuseum Op Stelten in Oosterhout. De laatste samenwerking resulteerde in een nieuwe digitale publicatie Verschijnen en verdwijnen (2020, zie publicaties).

In 2018 kreeg TOEVAL GEZOCHT een nieuw bestuur en een grotendeels nieuw team. De tijd is rijp voor het integreren van de Reggio Emilia-benadering als pedagogiek voor kinderopvang en primair onderwijs. In dit kader is 'De kunst van jonge kinderen' opgezet: een langlopend en diepgaand project dat is gestart in september 2020. Partners zijn: twee ikc’s in Amsterdam Oost: basisscholen De Kaap en Flevoparkschool, en kunst presentatie instelling Framer Framed. Ten gevolge van corona moet de werkwijze worden aangepast en is het fysieke werken op de scholen door de kunstenaars en pedagogen van TOEVAL GEZOCHT nog even uitgesteld. In januari 2021 wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Momenteel wordt de website vernieuwd. Begin 2021 zal deze klaar zijn. Vanaf dat moment wordt het mogelijk in een besloten digitale ruimte het project 'De kunst van jonge kinderen' te volgen.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.