Inspiratiebronnen

De kinderen zelf
De werkwijze brengt met zich mee dat de kinderen tijdens de projecten intensief gevolgd worden en dat hun avonturen, ideeën, hypotheses, theorieën en werken zorgvuldig worden gedocumenteerd. Hierdoor kunnen wij steeds opnieuw geïnspireerd worden door hun nieuwsgierigheid, creativiteit, experimenteerlust en onderzoeksgeest. De kinderen laten ons keer op keer zien waartoe zij in staat zijn, tot welke verrassende inzichten en ideeën zij kunnen komen en  zij leren ons hoe zij het voortouw kunnen nemen van hun eigen leerproces.

Reggio Emilia
In 1998 heeft in het Stedelijk Museum Amsterdam de tentoonstelling De kinderen van Reggio Emilia plaatsgevonden, waarop het werk van jonge kinderen is getoond uit het stadje Reggio Emilia; indrukwekkend werk dat is ontstaan in de dagelijkse binnenschoolse samenwerking tussen jonge kinderen, leerkrachten, kunstenaars en pedagogen. De Reggio Emilia-benadering is inmiddels wereldwijd bekend en wordt gekenmerkt door een krachtig kindbeeld, waarin onderzoek, experiment en creativiteit van kinderen centraal staan. Kinderen hebben 100 talen tot hun beschikking waarin zij zich kunnen uitdrukken, zoals in beeld, geluid, beweging, in metaforen of logische gedachteconstructies. De rol van kunstenaars binnen de scholen (in Reggio Emilia atelierista’s genaamd) is om, als kenners van deze talen, de voorwaarden te scheppen zodat de kinderen deze talen optimaal kunnen benutten om zich uit te drukken en te communiceren.

De werkwijze en projecten die in Reggio Emilia tot op de dag van vandaag worden gerealiseerd dienen als inspirerend voorbeeld voor de projecten van TOEVAL GEZOCHT.

Voor meer informatie over Reggio Emilia http://reggiochildren.it

Theoretici
Het sociaal constructivisme is voor TOEVAL GEZOCHT een belangrijke inspiratiebron. Grote denkers als Vygotsky, Dewey en Bruner hebben inzichten over ‘leren’ ontwikkeld die van groot belang worden geacht. Door de verschillende  leertheorieën te bestuderen en de rol van de kunsten daarin opnieuw te begrijpen en te definiëren proberen we onze werkwijze in de projecten te verdiepen en verder te ontwikkelen.
Ook vanuit de kunsten en vanuit opvattingen over het wezen van kunst zoeken we naar verbindingen met het leerproces van kinderen. De strategieën die kunstenaars in hun eigen werkproces benutten bieden uitgangspunten voor de projecten.
De hersenwetenschappen zijn daarnaast een theoretisch veld waarin momenteel veel relevant onderzoek wordt gedaan naar de werking van het brein, ook bij jonge kinderen. Dit wordt door TOEVAL GEZOCHT op de voet gevolgd en de resultaten worden bijvoorbeeld op conferenties van TOEVAL GEZOCHT door experts gepresenteerd.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.