Het team bestaat uit:

Annemieke Huisingh - directeur

Na de vele jaren dat zij met haar achtergrond als pedagoog de stichting heeft geleid en met Reggio Children heeft samengewerkt, begeleidt zij nu het nieuwe team op basis van de Reggio Emilia-benadering. Zij stelt haar kennis en ervaring beschikbaar en draagt deze over aan de nieuwe medewerkers, zodat zij haar functie en taken kunnen gaan overnemen.

Linda Koene – zakelijk leider

Linda heeft kunstmanagement gestudeerd en heeft al meerdere jaren ervaring in het opzetten van kunstprojecten en de samenwerking met kunstenaars. De relatie tussen kunst en jonge kinderen boeit haar en zij is ambitieus in het laten groeien van TOEVAL GEZOCHT.

Floor Max – pedagoog en beeldend kunstenaar

Floor is al betrokken bij TOEVAL GEZOCHT sinds het eerste grote project in 2007. Sindsdien heeft zij zich gespecialiseerd in de Reggio Emilia-benadering. Zij werkt in het project ‘De kunst van jonge kinderen’ met de kleutergroepen op beide scholen en zet coaching en intervisie op voor het hele projectteam.

Ursula Woerner – beeldend kunstenaar, pedagogisch geschoold

Ursula zet zich in met jaar jarenlange ervaring in ateliers met de jongste kinderen. Zij neemt in het project ‘De kunst van jonge kinderen’ de samenwerking op zich met de peutergroepen van de twee basisscholen.

Phil Bosch – beeldend kunstenaar, pedagogisch geschoold

Phil heeft artistic research gestudeerd en is afgestudeerd met film. Zij heeft jarenlange ervaring in de kinderopvang en werkt als kunstenaar voor de klas in het basisonderwijs. Zij verbindt zich in het project ‘De kunst van jonge kinderen’ aan de kleutergroepen van de Flevoparkschool en aan het proces van documenteren, reflecteren en intervisie.

Johanneke Lamoraal Wichers – beeldend kunstenaar

Johanneke is betrokken geweest in het project Bouwplaats Nautilus (2016/2017). Zij ontwikkelt zich in de Reggio Emilia-benadering en verbindt zich in het project ‘De kunst van jonge kinderen’ met de kleutergroepen van basisschool De Kaap.

Jillis Verbeek, beeldend kunstenaar en pedagogisch geschoold

Jillis is werkzaam als trainer bij De Cultuur Loper in Brabant. Hij zoekt vanuit TOEVAL GEZOCHT naar kansen om de inspiratie van de Reggio Emilia-benadering in de zuidelijke regio voeten aan de grond te laten krijgen. Hij is betrokken in diverse veranderingsprocessen binnen het primair onderwijs, specifiek vanuit kunst- en cultuureducatie.Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.