Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

3e jaar Jong geleerd... groep 1/2B

BS de Stap, Landsmeer

In 2010 startte TOEVAL GEZOCHT met Jong geleerd… een driejarig muziekproject voor jonge kinderen (4-7 jaar) waarin samen met basisscholen in Landsmeer en andere partners een aanpak voor creatieve muziekeducatie ontwikkeld werd. Het project bestond uit verschillende onderdelen. Het derde en laatste onderdeel liep van januari 2013 tot juli 2013 en kreeg de titel Jong geleerd...- een nieuwe vorm van creatieve muziekeducatie voor kleuters.
We probeerden muziek een vanzefsprekende alledaagse expressiemogelijkheid voor de kinderen te laten zijn en legden verbindingen tussen muziek thuis, muziek op school en muziek in de gemeenschap. Tijdens de projectperiode lieten wij ons opnieuw leiden door de muzikale ideeën, onderzoeken, plannen, improvisaties, composities en muzikale expressie van de kinderen. Eén van de muziekdocenten van TOEVAL GEZOCHT, Debby Korfmacher, kwam wekelijks in de klas om met de kinderen en het team muziek in zijn verschillende vormen, klanken en toonaarden te ontdekken.

Het eerste jaar van Jong geleerd… stond in het teken van een onderzoek naar literatuur, methodieken en praktijken in binnen- en buitenland. In dit eerste jaar kwam Amsterdam Sinfonietta in de kleuterklassen op bezoek om kleine concertjes te geven.
Als afsluiting is een grootse muzikale manifestatie, Het Groot Marktplein Concert, georganiseerd op het dorpsplein van Landsmeer met 800 schoolkinderen, begeleid door een grote groep vrijwilligers van Amicitia en het Fort van de Verbeelding.

In het tweede jaar gingen de muzieksessies van Jong geleerd… in de kleutergroepen daadwerkelijk van start en maakten de kleuters opnieuw kennis met de musici van Amsterdam Sinfonietta die regelmatig te gast waren in de muziekateliers. Af en toe gaf Amsterdam Sinfonietta een klein concertje voor alle kinderen en ouders van de school. Alle kinderen van de groepen 3 en 4 volgden blazersworkshops. De afsluiting van dit muzikale jaar bestond uit drie eindpresentaties Zo klinkt Landsmeer in het Dorpshuis van Landsmeer.
De eerste resultaten van dit practijkjaar zijn gepresenteerd in een paper op de onderzoeksconferentie van Cultuurnetwerk Nederland.

Het derde en laatste jaar van Jong geleerd... gebruikten we om de werkwijze verder uit te werken en integraal in praktijk te brengen.
Een beeldverslag van de kleuterlessen is op deze site bijgehouden. Daarbij was er weer veel aandacht voor muzikale activiteiten die de kinderen in aanraking brachten met muziek.
Op verzoek van de scholen breidden we het muzikale programma uit voor de kinderen uit de hogere klassen. De kinderen uit de groepen 3 en 4 kregen een serie koorworkshops, de kinderen uit groepen 5 en 6 een blazersworkshop en de groepen 7 en 8 kregen de raplab-workshop.
Ook werd de muzikale verbinding met de ouders en de gemeenschap verder uitgebouwd.
Met de Klankenparade Landsmeer sloten we dit derde en laatste jaar Jong geleerd… af.
De werkwijze is beschreven in twee papers, die beide gepresenteerd zijn op de MERYC 2013 conferentie in Den Haag.

Bij het project was een internationale klankbordgroep betrokken, die vanuit hun specifieke expertise op het gebied van muziekeducatie adviseerde en het verloop van het project volgde.

Download hier het paper Jong geleerd... creatieve muziekeducatie voor jonge kinderen.

Download hier het paper Muzikale expressie en communicatie als basis voor muzikale ontwikkeling van jonge kinderen.

Download hier een uitgebreide projectbeschrijving van Jong geleerd....

Beeldverslag

 

Basisscholen

OBS De Stap
Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat de school een boeiende omgeving is. Wij willen kinderen uitdagen om – waar mogelijk met elkaar – nog onbekende terreinen te exploreren. Wij willen hun plezier in leren bevorderen en hen een goede basiskennis meegeven. Ook werken we met onze leerlingen aan een goede werkhouding, een positief zelfbeeld en sociaal gedrag. 

OBS De Wagemaker
De Wagemakerschool hecht eraan toegankelijk te zijn voor alle kinderen en gaat uit van de principiële gelijkwaardigheid van mensen. Dit wil niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn of gelijke behoeften hebben. Op basis van gelijkwaardigheid hebben wij op onze school oog voor de verschillen. Deze zienswijze willen wij overdragen op onze kinderen en ze leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving waarin zij leven en leren

PCB De Hoeksteen
School, dat ben je samen. De Hoeksteen is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld, vanuit onze levensbeschouwing. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in het taalgebruik en in de sfeer. Door de hele school is sociaal/emotionele ontwikkeling een rode draad. Deze ontwikkeling krijgt dagelijks aandacht in allerlei speel- en leersituaties en er zijn speciale leefstijllessen, waarin omstandigheden worden nagespeeld en doorleefd.
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Daarom willen wij kinderen onderwijs op het hoogste niveau aanbieden. Dat is niet voor elk kind gelijk, want de één is heel goed in lezen en een ander goed in rekenen. In de hele school wordt er door kinderen geleerd en in de kleutergroepen gaat dat heel nadrukkelijk via allerlei vormen van spelen. Het leren vindt hier nog op een totaal andere manier plaats dan in de later jaren.

Montessorischool
De slogan 'help mij het zelf te doen' vervat de kern van het Montessori onderwijs en de Montessori opvoeding. Het proces van 'groot' worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het volgens Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zélf te doen die het zélf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp van de volwassenen in zijn omgeving nodig.

 

 

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.