Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

3e jaar Jong geleerd... groep 1/2B

BS de Stap, Landsmeer

In 2010 startte TOEVAL GEZOCHT met Jong geleerd… een driejarig muziekproject voor jonge kinderen (4-7 jaar) waarin samen met basisscholen in Landsmeer en andere partners een aanpak voor creatieve muziekeducatie ontwikkeld werd. Het project bestond uit verschillende onderdelen. Het derde en laatste onderdeel liep van januari 2013 tot juli 2013 en kreeg de titel Jong geleerd...- een nieuwe vorm van creatieve muziekeducatie voor kleuters.
We probeerden muziek een vanzefsprekende alledaagse expressiemogelijkheid voor de kinderen te laten zijn en legden verbindingen tussen muziek thuis, muziek op school en muziek in de gemeenschap. Tijdens de projectperiode lieten wij ons opnieuw leiden door de muzikale ideeën, onderzoeken, plannen, improvisaties, composities en muzikale expressie van de kinderen. Eén van de muziekdocenten van TOEVAL GEZOCHT, Debby Korfmacher, kwam wekelijks in de klas om met de kinderen en het team muziek in zijn verschillende vormen, klanken en toonaarden te ontdekken.

Het eerste jaar van Jong geleerd… stond in het teken van een onderzoek naar literatuur, methodieken en praktijken in binnen- en buitenland. In dit eerste jaar kwam Amsterdam Sinfonietta in de kleuterklassen op bezoek om kleine concertjes te geven.
Als afsluiting is een grootse muzikale manifestatie, Het Groot Marktplein Concert, georganiseerd op het dorpsplein van Landsmeer met 800 schoolkinderen, begeleid door een grote groep vrijwilligers van Amicitia en het Fort van de Verbeelding.

In het tweede jaar gingen de muzieksessies van Jong geleerd… in de kleutergroepen daadwerkelijk van start en maakten de kleuters opnieuw kennis met de musici van Amsterdam Sinfonietta die regelmatig te gast waren in de muziekateliers. Af en toe gaf Amsterdam Sinfonietta een klein concertje voor alle kinderen en ouders van de school. Alle kinderen van de groepen 3 en 4 volgden blazersworkshops. De afsluiting van dit muzikale jaar bestond uit drie eindpresentaties Zo klinkt Landsmeer in het Dorpshuis van Landsmeer.
De eerste resultaten van dit practijkjaar zijn gepresenteerd in een paper op de onderzoeksconferentie van Cultuurnetwerk Nederland.

Het derde en laatste jaar van Jong geleerd... gebruikten we om de werkwijze verder uit te werken en integraal in praktijk te brengen.
Een beeldverslag van de kleuterlessen is op deze site bijgehouden. Daarbij was er weer veel aandacht voor muzikale activiteiten die de kinderen in aanraking brachten met muziek.
Op verzoek van de scholen breidden we het muzikale programma uit voor de kinderen uit de hogere klassen. De kinderen uit de groepen 3 en 4 kregen een serie koorworkshops, de kinderen uit groepen 5 en 6 een blazersworkshop en de groepen 7 en 8 kregen de raplab-workshop.
Ook werd de muzikale verbinding met de ouders en de gemeenschap verder uitgebouwd.
Met de Klankenparade Landsmeer sloten we dit derde en laatste jaar Jong geleerd… af.
De werkwijze is beschreven in twee papers, die beide gepresenteerd zijn op de MERYC 2013 conferentie in Den Haag.

Bij het project was een internationale klankbordgroep betrokken, die vanuit hun specifieke expertise op het gebied van muziekeducatie adviseerde en het verloop van het project volgde.

Download hier het paper Jong geleerd... creatieve muziekeducatie voor jonge kinderen.

Download hier het paper Muzikale expressie en communicatie als basis voor muzikale ontwikkeling van jonge kinderen.

Download hier een uitgebreide projectbeschrijving van Jong geleerd....

Beeldverslag

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.