Theoriegroep vanaf oktober 2013

28 november 2013
Zelfstandig verder  Lees meer

Landelijke theoriegroep 2010 tot 2013

1 januari 2010 – 31 september 2013
In januari 2010 is onder leiding van Annemieke Huisingh een studiegroep gestart om met elkaar literatuur te bestuderen.  Lees meer
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.