Theoriegroep vanaf oktober 2013

Zelfstandig verder

De landelijke theoriegroep is uitgegroeid tot zo'n zelfstandige en enthousiaste groep dat besloten is vanaf oktober 2013 zelfstandig verder te gaan. Maandelijks komt deze groep kunstenaars, museumeducatoren en docenten, die zich bezighouden met onderwerpen op het gebied van kunsteducatie, samen. Zij bestuderen en bespreken onderwerpen als de ontwikkeling van creativiteit, kunst en leren, kunst en kinderfilosofie en de werking van de hersenen en het geheugen. Vragen als ‘Hoe geven kinderen betekenis?’ en ‘Wat is esthetische ontwikkeling?’ komen aan de orde.
Thema’s en vragen die ten grondslag liggen aan projecten van Toeval Gezocht worden theoretisch verkend. De cyclische werkwijze van Toeval Gezocht, het onderzoeken, observeren, documenteren, reflecteren en interpreteren, het doen van interventies en weer het onderzoeken, wordt gerelateerd aan theorieën over de relatie van het kind met de (culturele) omgeving. 
Het bespreken van de boeken en de uitwisseling van gedachten en ervaringen bij de bespreking van de boeken geven de onderwerpen verdieping. Elk lid van de theoriegroep kan ook een bepaalde publicatie over kunsteducatie inbrengen.

De te bestuderen literatuurlijst: 
Juul, Jesper, (2011) Your competent child, Balboa Press.
Breeuwsma, Gerrit, (2005) Pleidooi voor doelmatigheid zonder doel,  Cultuur+educatie 14.
Dewey, John, (1934, 2005) Art as Experience, New York: the Berkley Publishing Group.
Greenberg, Michael, (2002) The View from Inside: Sudbury Valley School from the Perspective of Michael Greenberg, Sudbury Valley School Press.
Wild, Rebeca, (2000) Raising Curious, Creative, Confident Kids: The Pestalozzi Experiment in Child-Based Education, Shambhala.
Saracho, Olivia N. (ed.) (2012) Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education, Maryland: IAP.
Dijksterhuis, Ap, (2012) Het slimme onbewuste, Bert Bakker.
Bartels, Rob & Rossum, Marja van, (2009) Filosoferen doe je zo. Leidraad voor de basisschool, Budel: Damon.
Tans, Jeroen, & Bronkhorst, (1999) Freinetonderwijs.
Engel, Susan, (2005) Real Kids: creating meaning in everyday life, Harvard University Press.

Voor informatie kunt u contact opnemen met info@toevalgezocht.nl.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.