Landelijke theoriegroep 2010 tot 2013

In januari 2010 is onder leiding van Annemieke Huisingh een studiegroep gestart om met elkaar literatuur te bestuderen.

De aanmeldingen liepen storm (meer dan 40 personen uit het hele land), in de praktijk bleken er echter vaak praktische bezwaren, zodat er gemiddeld 12-14 personen bij elkaar kwamen. Een fijn aantal waarmee onderling gesprek en discussie goed mogelijk zijn. Centraal in het bestuderen en bediscussiëren van de literatuur stond het onderzoeken van de relatie tussen kunst en leren, het bestuderen van theorieën over leren die versterking van de creativiteit van kinderen op het oog hebben, en het leggen van de verbinding tussen theorie en praktijk. Iedereen kon suggesties inbrengen voor te lezen boeken of artikelen.
TOEVAL GEZOCHT zorgde voor de ruimte, voor het leiden van de gesprekken en voor uitgebreide verslaglegging. Jaarlijks kwam de groep tien keer bij elkaar en hebben 32 personen deelgenomen.

De boeken die tot 2013 gelezen en bediscussieerd zijn:
Dijksterhuis, Ap, Het slimme onbewuste
Dahlberg, Gunilla, Peter Moss and Alan Pence, Beyond Quality in Early Childhood Education and Care
Foucault, Michel Parresia, Vrijmoedig spreken en waarheid 
Zero, Project Harvard en Reggio, Making learning visible
Connery, Cathrene, Vera P. John-Steiner & Ana Marjanovic-Shane, Vygotsky and  Creativity
Bruner, Jerome,  Actual Worlds, Possible minds
Csikszentmihalyi, Mihaly, Creativiteit, Over flow, schepping en ontdekking
Csikzentmihalyi, The Art of seeing: an interpretation of the esthetic encounter, (inleiding door Hester Elzerman)
Oers, Bert van, Dwarsdenken
Berding, Joop,  John Dewey Over opvoeding onderwijs en burgerschap
McCall, Catherine, Anders denken, filosoferen vanaf de basisschool
Dewey, John, Art as experience

Drie bijzondere happenings vonden plaats
22 november 2010: lezing door prof. Bert van Oers over spel (tekst op aanvraag verkrijgbaar)
9 september 2011: presentatie van de theoriegroep op conferentie Kunst en leren
25 juni 2012: lezing door Joop Berding over John Dewey
 
Begin september 2013 heeft Annemieke Huisingh haar functie als trekker en voorzitter van de theoriegroep na bijna vier jaar neergelegd. Vanaf oktober 2013 is de theoriegroep zelfstandig verder gegaan.

Lezing Bert van Oers, 22 november 2010
13 december 2010
24 januari 2011
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.