Atelier op school

‘Het lijkt alsof mijn hersens anders werken’ Tyrone, 8 jaar

Het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam startte in maart 2009 in samenwerking met TOEVAL GEZOCHT op vier scholen het project Atelier op School. In ieder atelier is de werkwijze van een beeldend kunstenaar het uitgangspunt geweest. Zijn/haar kunstenaarsstrategieën vormden de basis voor de inrichting en het startpunt van het atelier. In ieder atelier ging een groep kinderen uit de onderbouw (1/2, 3 of 4) twee keer in de week gedurende elf weken een dagdeel aan het werk.

In het atelier werden de kinderen uitgenodigd hun weg te volgen. Op eigen initiatief en naar eigen inzicht reageerden zij op de ruimte, de materialen en op elkaar. Het atelier was de context waarbinnen de kinderen hun creatieve vermogens konden ontwikkelen. De leerkracht van de groep, de kunstenaar en één of meer assistenten documenteerden de ontdekkingen van de kinderen. Werkprocessen werden vastgelegd in woord en beeld. Op basis van deze documentatie bepaalden de teams hun interventies en vervolgstappen.
Elk atelier had een eigen karakter.

In het atelier van Wolf Brinkman was alles wit. Kinderen droegen witte overalls en witte sokken. Wit waren de muren en de vloer. De klas werd uitgenodigd sporen achter te laten. Het witte begin was het kader waarbinnen de kinderen konden experimenteren en ontdekken. Niet elk kind wilde passen in dit geheel. Sophie zocht op momenten haar eigen weg. Zonder overall bekende ze kleur.

In het atelier van Janneke Evers was verwondering over het alledaagse het uitgangspunt. De schoonheid van alles om je heen. Er was veel tijd en aandacht voor het waarnemen en experimenteren, voor een proces van geconcentreerd zoeken en onverwachte ontdekkingen. De kinderen werden gestimuleerd om hun werk steeds opnieuw te bekijken.

Materialen maken nieuwsgierig. Eugenie Bakker bood de kinderen plakband, een ongewoon materiaal, waarmee geëxperimenteerd kon worden. De kinderen gebruikten plakband om concrete dingen te maken. Om hen te laten kennismaken met abstractie, introduceerde Eugenie het begrip geheim. Je hoeft niet te weten wat iets is. Zoals Isabelle het zei: "we maken gewoon, het is gewoon geheim".

In het atelier van Willem Stoop was er ruimte voor verzamelen, onderzoeken en ontwerpen. Er was aandacht voor de tactiliteit van voorwerpen en materialen. In dit atelier werd door de kinderen ook gezocht naar verschillende manieren van ontwerpen. Dit onderzoek werd gestuurd door waarden als kleur, vorm, textuur en compositie.

In de tentoonstelling was te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen in de ateliers gewerkt hebben. Hoe rijk en divers de dingen zijn die ze bedachten, gemaakt en gezegd hebben en hoe hun creatieve processen aansloten bij de strategieën van de kunstenaars. In foto’s, film, uitspraken van kinderen en het werk dat zij gemaakt hebben, is te zien hoe bijzonder dit werkproces is.

De tentoonstelling was van 11 oktober t/m 1 november 2009 te zien in het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.

Het ontwerp en inrichting waren in handen van Studio’s Muller en van Tol.

De grafische vormgeving is verzorgd door Niessen & de Vries.

Bekijk hier de projecten op deze site.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.