VRIJWILLIGERS/ STAGIAIRES GEZOCHT

10 oktober 2012
Wij zijn op dit moment op zoek naar verschillende vrijwilligers en / of stagiaires.


- Ter ondersteuning van allerhande bureauwerkzaamheden, communicatie en websitebeheer. Zelfstandig kunnen werken is een pré.

- Vanaf januari starten weer de muzieklessen Jong geleerd... op drie basisscholen van Landsmeer. Hiervoor zijn wij op zoek naar minimaal drie vrijwilligers / stagiaires. Voor meer informatie klik hier.

Neem voor meer informatie contact op met TOEVAL GEZOCHT.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.