Vrijwilligers / stagiaires gezocht

1 oktober 2012
Jong geleerd... is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers / stagiaires.


Vanaf januari starten weer de muzieklessen Jong geleerd... op drie basisscholen van Landsmeer.
Drie muziekdocenten gaan dan met hun teams aan het werk in de kleutergroepen. Zij brengen de nieuw ontwikkelde aanpak van muziekeducatie voor kleuters in de praktijk. De teamleden krijgen voor de start van de lessen een scholing in de werkwijze. Deze scholing is in december en januari.
Wij zijn op zoek naar minimaal drie vrijwilligers / stagiaires.
Het project zal gemiddeld één dag per week in beslag nemen. Wij zoeken mensen die zich willen scholen in de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT en interesse hebben in het ontwikkelen van een nieuwe aanpak van muziekeducatie voor jonge kinderen. Het kunnen mensen met een pedagogische en/of muzikale achtergrond zijn. Belangrijk is liefde voor en/of ervaring in fotograferen en filmen van werkprocessen van kinderen en met ervaring op de computer.
Als je geïnteresseerd bent, stuur een mail naar TOEVAL GEZOCHT met informatie over je motivatie en je achtergrond.
Bekijk ook de documentatie van het pilotjaar Jong geleerd.
Download hier de onderzoekspapers Jong geleerd.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.