'Wij maken kleuren'

De resultaten van Atelier van Kleur waren van 10 juni tot 10 juli 2011 te zien in de Kunstuitleen van het Centrum Beeldende Kunst.

‘Ik heb bruin gemaakt, en ik ga het geheim niet vertellen’  Neval, 5 jaar

Kleuren zijn altijd en overal om ons heen. Dat lijkt heel gewoon, maar als je er over nadenkt, zijn kleuren ook ongrijpbaar en bijzonder. Hoe kijken kinderen naar kleur? Hoe maken ze kleuren, hoe verzamelen ze kleuren? Hoe denken en praten ze erover? Deze vragen stonden centraal tijdens Atelier van Kleur, een vervolg op het succesvolle educatieproject Atelier in School. Groep 4 van OBS De Wilgenstam en groep 1/2 OBS Delfshaven werkten acht weken lang in hun kleurenatelier op school. Kunstenaars Janneke Evers en Eugenie Bakker begeleidden de kinderen bij hun kleurrijke ontdekkingen en experimenten, samen met een schoolteam en medewerkers van het Centrum Beeldende Kunst.

Kleurenlaboratorium
De ateliers werden een waar kleurenlaboratorium waarin de kinderen de leiding hadden. Een team van kunstenaar, leerkracht en stagiaires volgde de kinderen nauwgezet tijdens hun ontdekkingen en experimenten. De creatieve processen werden vastgelegd in woord en beeld. Door het bestuderen en interpreteren van de documentatie, kreeg het team een goed beeld van wat de kinderen aan het onderzoeken waren. Met welke plannen en ideeën ze rondliepen. En hoe deze het beste ondersteund konden worden. Hierdoor ontstond een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen. Waarin de volwassenen er niet waren om antwoord te geven op vragen, maar juist om nieuwe vragen bij de kinderen te laten ontstaan.

Tentoonstelling
De resultaten van Atelier van Kleur waren van 10 juni tot 10 juli 2011 te zien in de tentoonstelling ‘Wij maken kleurenin de Kunstuitleen van het Centrum Beeldende Kunst. De tentoonstelling bevatte veel werk dat de kinderen in het atelier hebben gemaakt. Ook was er werk te zien zijn uit de uitleencollectie dat aansluit op het onderwerp kleur. Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is de documentatie van Atelier van Kleur, aantrekkelijk vormgegeven in woord en beeld. Deze documentatie is zodanig ontworpen dat deze na afloop van de tentoonstelling kan worden ingezet voor andere educatieve projecten. De opening werd op vrijdag 10 juni verricht door wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur – gemeente Rotterdam).

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.