‘Het per-ongelukke goed proberen te doen'

Presentatie van het onderzoek naar de rol van de kunstenaar in het creatieve leerproces van kinderen.

In opdracht van het Centrum Beeldende Kunst, stichting TOEVAL GEZOCHT en het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Marike Hoekstra een onderzoek gedaan naar de rol van de kunstenaar in het creatieve leerproces van kinderen tijdens het project Atelier in School. Op donderdag 17 juni 2010 werd dit onderzoek gepresenteerd bij partnerprojecten in Rotterdam.

In het onderzoek komen vragen aan de orde naar de overeenkomsten tussen creatieve strategieën van kunstenaars en kinderen en naar het beeld dat kunstenaars en leerkrachten hebben van de creatieve vermogens van kinderen. Om die vragen te beantwoorden voerde Marike Hoekstra gesprekken met kunstenaars en leerkrachten en deed ze nauwkeurige observaties naar de interacties tussen kinderen en kunstenaars.


Programma:
15:30    ontvangst
15:45    Inleiding door  Vera Merx,  Hoofd Educatie CBK over de totstandkoming van het project Atelier in School
15:55    Marike Hoekstra, onderzoeker en kunstenaar,  licht het onderzoek toe 
16:20    Mirjam van Tilburg, kunstenaar en docent, en Peter Bergen, directeur OBS de Wilgenstam,  reageren ieder vanuit hun eigen werkgebied op het onderzoek
17:00    overhandiging publicatie aan Mirjam van Tilburg en Peter Bergen
17:10    afsluiting en heerlijke catering door de dames van Lof der Zoetheid

De publicatie is nog verkrijgbaar via Lectoraat Kunst en Cultuureducatie Amsterdam.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.