Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In het atelier besluit Renzo een hommel te maken.

Het is een hommel met vleugels en ogen en zwart met rode strepen. Eigenlijk heeft hij gele strepen, maar ik zag geen geel plakband en ik vind rood mooier.

49

Een hommel met veugels en ogen

dag 06
7 april 2010
Een hommel met veugels en ogen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.