Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Terwijl iedereen buiten aan het opruimen is - het is tijd om weer naar binnen te gaan -, blijft Ingmar maar werken. Met een stok boort hij in de grond. De modder die vervolgens aan de stok komt te zitten veegt hij aan een plant af.  Wij dachten dat hij de plant met modder aan het beschilderen was, maar niets was minder waar. Hij wilde een heel diep moddergat maken. En natuurlijk moet je dan de modder die uit het gat komt ergens kwijt.

48

Een diep moddergat

dag 06
7 april 2010
Een heel diep moddergat.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.