Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jamy-Lee heeft vandaag een plantje mee naar het atelier genomen. Maar zij kiest ervoor om een vis te maken.
Zij zit midden in het atelier en werkt vol overgave en concentratie. Zij laat zich door niets afleiden.

35

Jamy-Lee maakt een vis

dag 05
31 maart 2010
Jamy-Lee aan het werk
Het visje van Jamy-Lee
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.