Stagiaires gezocht

20 oktober 2011
'Jong geleerd...' is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT.

In januari 2012 start het praktijkonderzoek op drie scholen in Landsmeer. Dan gaan drie muziekdocenten op de scholen met hun teams aan het werk in de kleutergroepen en wordt de werkwijze op basis van documentatie en reflectie verder ontwikkeld. Voor deze eerste praktijkperiode van januari t/m juli zijn wij op zoek naar stagiaires.Het project zal gemiddeld één dag per week in beslag nemen. Wij zoeken mensen die zich willen scholen in de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT en interesse hebben in het ontwikkelen van een nieuwe aanpak van muziekeducatie voor jonge kinderen. Het kunnen mensen met een pedagogische en/of muzikale achtergrond zijn. Belangrijk is liefde voor en/of ervaring in fotograferen en filmen van werkprocessen van kinderen en met ervaring op de computer.
Als je geïnteresseerd bent, stuur een mail naar TOEVAL GEZOCHT met informatie over je motivatie en je achtergrond.

Meer informatie over Jong geleerd...

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.