MUZIEKPROJECT JONG GELEERD…

11 februari 2012
Het praktijkonderzoek muziekeducatie is gestart!

De drie muziekdocenten Debby Korfmacher, Emma Rekers en Iris Oltheten zijn in januari 2012 gestart met het praktijkonderzoek muziekeducatie in de kleuterklassen van drie basisscholen in Landsmeer: De Stap, Montessori en De Wagemaker. Zij worden terzijde gestaan door drie vrijwilligers: Marieke Klomp, Hans van Lunteren en Luca van Boeckel. Samen met de verschillende leerkrachten vormen zij de teams.
Volg de projecten op deze site.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.