Muzieklessen Jong geleerd... opnieuw op de scholen gestart

16 januari 2013
Op 16 januari was de kick-off van de praktijklessen van het derde jaar Jong geleerd… De teams van de drie deelnemende scholen in Landsmeer, de directieleden en een aantal leerkrachten van groep vier kwamen bij elkaar voor de start van dit muzikale jaar.
Amsterdam Sinfonietta, 'Breder dan Klassiek', Concertgebouw Amsterdam

Na een korte voorstelrond hebben de muziekdocenten Iris Oltheten, Debby Korfmacher, Emma Rekers een korte improvisatie op respectievelijk hoorn, mbira en zang gespeeld, gevolgd door een groepsimprovisatie met alle aanwezigen. Eva Klee, projectleider van TOEVAL GEZOCHT, ging nog een keer in op de achtergronden van het project en de rol van het observeren, documenteren en interpreteren daarin. Tot slot hebben de muziekdocenten korte documentatiefragmenten uit het afgelopen jaar getoond.

's Avonds zijn wij met z'n allen uitgenodigd door projectpartner Amsterdam Sinfonietta voor hun concert 'Breder dan Klassiek' waarbij zij voor deze gelegenheid hebben samengewerkt met Wouter Hamel, Ruben Hein en Kris Berry.

Tot en met juni gaan onze drie muziekdocenten samen met hun teams en de jongste kinderen van school een muzikaal avontuur aan. Dit derde jaar Jong geleerd… staat in het teken van overdracht en het in de praktijk brengen van de ontwikkelde werkwijze. Amsterdam Sinfonietta en harmonievereniging Amicita zijn ook dit jaar weer onze vaste partner in dit project. Lees hier een uitgebreide projectbeschrijving van ons driejarige muziekproject Jong geleerd…

Volg via de documentatie op onze website de verschillende projecten op de scholen: Basisschool de Wagemaker, basisschool de Stap, basisschool de Hoeksteen.

Wij wensen de scholen en alle betrokken personen veel muzikaal plezier in de komende maanden!

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.