het derde jaar Jong geleerd...

20 september 2012
Het derde en laatste jaar van ons muziekproject Jong geleerd... staat in het teken van het in de praktijk brengen van de ontwikkelde aanpak en het overdraagbaar maken van deze creatieve vorm van muziekeducatie.
Houtmuziek met Brim, Dion, Sil, Sven, Dave en Ryan


De periode september t/m december 2012 gebruiken we om met onze muziekdocenten Debby Korfmacher, Emma Rekers en Iris Oltheten het overvloedige en waardevolle documentatiemateriaal uit de pilot opnieuw door te spitten, te analyseren en te interpreteren. De processen van de kinderen worden in beeld gebracht, opvallende ontwikkelingen worden opnieuw geanalyseerd en beschreven, evenals de interventies die door het team van muziekdocent, leerkracht en vrijwilliger werden ingezet om tot verdieping te komen. Deze analyses zullen resulteren in bouwstenen en een beschrijving van een methodiek, met concrete handvatten voor leerkrachten en muziekdocenten. Deze worden in november teruggekoppeld aan de betrokken leerkrachten

Begin november presenteert het muziekteam haar bevindingen aan de internationale klankbordgroep die het project begeleidt en monitort.
Vanaf januari wordt de ontwikkelde werkwijze op drie scholen in Landsmeer integraal in de praktijk gebracht.
Voor mee info mail naar TOEVAL GEZOCHT.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.