Eerste jaar muziekproject ‘Jong geleerd…’

10 augustus 2011
In het kader van de regeling ‘Er zit muziek in ieder kind’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie leidt TOEVAL GEZOCHT het project ‘Jong geleerd…’
Het grote schoolpleinorchest in Landsmeer

TOEVAL GEZOCHT doet dit met het doel een wijze van muziekonderwijs te ontwikkelen en overdraagbaar te maken voor jonge kinderen (3-7 jaar), gebaseerd op het ‘competente kind-beeld’. De drie deelnemende scholen in Landsmeer zijn: de Montessorischool, basisschool De Stap en basisschool De Wagemaker.

Lees hier meer over de opzet van het 3-jarig project 'Jong geleerd...' en het onderzoek naar de rol van vrij muzikaal spel als uitgangspunt voor een muziekeducatieve aanpak voor kleuters.

Een belangrijk aandachtspunt van 'Jong geleerd…' is de verbinding tussen muziek op school, muziek thuis en muziek in de gemeenschap. In dit kader heeft TOEVAL GEZOCHT samengewerkt met Amicitia, de muziekvereniging van Landsmeer, het Fort van de Verbeelding en Amsterdam Sinfonietta. Dit resulteerde in allerlei muzikale activiteiten: concertjes op de drie scholen, musici in de kleuterklassen, bewegen op muziek, een concertbezoek van leerkrachten en ouders in het Muziekgebouw aan 't IJ en als afsluiting een groots muzikaal spektakel op het marktplein van Landsmeer: Na een aantal voorbereidende oefensessies op school gaven 800 kinderen en het harmonieorkest van Amicitia een indrukwekkend concert voor het dorp.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.