digitale fotocamera's en videocamcorders gezocht

22 december 2011
In januari 2012 start het praktijkonderzoek van het muziekproject Jong geleerd… op drie scholen in Landsmeer.

Drie muziekdocenten gaan dan op de scholen met hun teams aan het werk in de kleutergroepen en wordt de werkwijze op basis van documentatie en reflectie verder ontwikkeld. De teams willen de kinderen ook een rol in het documenteren geven. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar digitale fotocamera's en videocamcorders.
Heeft u toevallig een ouder model dat u niet meer gebruikt? Wij zouden hier heel erg blij mee zijn. Reacties graag naar info@toevalgezocht.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.