De kunst van jonge kinderen

10 oktober 2020
TOEVAL GEZOCHT start samen met de Flevoparkschool, De Kaap (beide onder bestuur van STAIJ) en Framer Framed een langlopend en verdiepend project van onderwijsvernieuwing. Een team van kunstenaars en pedagogen gaat gedurende drie jaar samenwerken met de directies, bevo-docenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kleutergroepen en de 3-jarige peutergroepen. Doel: kunst en cultuur integreren in het dagelijks onderwijs geïnspireerd door de werkwijze van Reggio Emilia.

Framer Framed biedt aan de kleutergroepen jaarlijks een serie ateliersessies in het Kinderatelier dat door TOEVAL GEZOCHT in samenhang met het project speciaal wordt ontworpen, ingericht en begeleid.

Momenteel bieden we de gevolgen van corona het hoofd: geen fysieke bijeenkomsten, maar eerst maar een serie van zoom-bijeenkomsten. En we volgen de webinars die Reggio Children momenteel aanbiedt (zie: www.reggiochildren.it).
We hopen dat we vanaf januari in de scholen alsnog fysiek en met volle kracht met elkaar aan de slag kunnen.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.