Atelier van Licht in Framer Framed

19 december 2019
Atelier van Licht herrijst in de presentatie-instelling Framer Framed, Oranje-Vrijstaatkade 71, Amsterdam. Van 21 december 2019 tot 3 februari 2020. Families met kinderen van 3-12 jaar kunnen hier zelfstandig en in alle vrijheid onderzoeken, experimenteren en verbeelden met de natuurlijke fenomenen van LICHT: projectie, lichtbreking, reflectie, schaduwen en zoveel meer.

De presentatie instelling voor hedendaagse kunst Framer Framed heeft TOEVAL GEZOCHT uitgenodigd om de educatie voor de jonge kinderen (3-8 jaar) samen ter hand te nemen. Hiervoor hebben Annemieke Huisingh en Eva Klee een kinderatelier ingericht op de prachtige vide in het nieuwe onderkomen van Framer Framed: Oranje Vrijstaatkade 71, Amsterdam-Oost. De ontwikkeling van dit atelier, genaamd STUDIO OOST, is in volle gang!

Het eerste kinderatelier was ingericht bij de tentoonstelling Elsewheres within here, waar jonge kinderen kleine dagelijke voorwerpen konden transformeren met verschillende materialen.

Op 21 december 2019 gaat Atelier van Licht open en blijft in Studio Oost staan tot 3 februari 2020. Kinderen van 3-12 jaar kunnen hier in de kerstvakantie hun hart ophalen met zelf te experimenteren en verbeelden, te onderzoeken en te spelen met alle verschijnselen van het natuurlijke licht. In januari zullen groepen jonge kinderen uit onderwijs en kinderopvang hier ontvangen worden.

Zie voor entreeprijzen en openingstijden de website www.framerframed.nl.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.