Atelier Bouwplaats

24 november 2016
Atelier Bouwplaats open tot 21 december 2016
podiumbouwwerk
Foto: toeval gezocht

TOEVAL GEZOCHT ontvangt in de maanden november en december groepen van 10 scholen in ATELIER BOUWPLAATS

ATELIER BOUWPLAATS in woon-werkgebouw Nautilus is een atelier voor kinderen van 2-12 jaar met hun ouders/begeleiders waar ze vrij kunnen experimenteren, spelen, bouwen en verbeelden. 

TOEVAL GEZOCHT werkt er op afspraak met de scholen. In het weekend en op woensdagmiddag is ATELIER BOUWPLAATS vrij toegankelijk voor kinderen mét een ouder.

Initiatiefnemer: Annemieke Huisingh en Atelier van Licht.

Open op za, zo van 13–17 uur en wo van 14-17 uur.
Adres: Eef Kamerbeekstraat 1006, 1095 MP Amsterdam.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.