Onderzoek eerste jaar 'Jong geleerd...'

19 juli 2011
TOEVAL GEZOCHT heeft dit jaar voor het theoretische onderzoek samengewerkt met het Lectoraat Kunsteducatie van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten en drie onderzoekers, van wie twee docenten aan het Utrechts Conservatorium afdeling docent muziek.

Dit heeft geresulteerd in een paper dat door de drie onderzoekers (Ellen van Hoek, Suzan Lutke en Christiane Nieuwmeijer) is gepresenteerd op de Europese Conferentie MERYC in Helsinki (muziekeducatie voor jonge kinderen) en op de Onderzoeksconferentie van Cultuurnetwerk Nederland en de HKU, beide in juni van dit jaar.
Download hier het onderzoek.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.