Meryc - Europese conferentie muziekeducatie

24 januari 2013
TOEVAL GEZOCHT op de MERYC-conferentie in Den Haag.

TOEVAL GEZOCHT heeft in samenwerking met Musica (B) en Visible Thinking (UK) een voorstel ingediend voor een symposium op de MERYC-conferentie die deze zomer in Den Haag zal plaatsvinden. De titel van dit symposium is: Views on expression and communication in the music session. Dit voorstel is onlangs geaccepteerd. Wij kijken uit naar een inspirerende samenwerking met onze collega's van Musica en Visible Thinking.

Op dezelfde conferentie zal TOEVAL GEZOCHT in een thematisch blok Muziek in ieder kind uitkomsten en inzichten van het driejarige muziekproject Jong geleerd... presenteren.

MERYC is het Europese netwerk voor muziekeducatie waarin muziekdocenten en onderzoekers elkaar ontmoeten. De MERYC-conferentie vindt plaats van 17 t/m 20 juli 2013 in Den Haag. Klik hier voor meer informatie.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.