Uitbreiding netwerk TOEVAL GEZOCHT

19 juli 2011
Een initiatiefgroep bestaande uit Pieter Jan Struik, Geke Slagman, Bea de Vries en Natasja de Kroon hebben met steun van TOEVAL GEZOCHT hun schouders gezet onder de oprichting van een netwerk voor het noorden van Nederland.


Inmiddels hebben twee bijeenkomsten in Groningen plaatsgevonden en de derde staat gepland voor 28 september 2011.
Een gezamenlijk project is in voorbereiding. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden kan mailen aan Pieter Jan: pj.struik@ateliersmajeur.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.