Theoriegroep zelfstandig verder in 2014

27 april 2014

De Theoriegroep Toeval Gezocht wordt gevormd door kunstenaars, museumeducatoren en docenten. Zij houden zich bezig met onderwerpen op het gebied van kunsteducatie, zoals de ontwikkeling van creativiteit, kunst en leren, kunst en kinderfilosofie en de werking van de hersenen en het geheugen. Vragen als: ‘Hoe geven kinderen betekenis?’ en ‘Wat is esthetische ontwikkeling?’ komen ook aan de orde.
Ook zullen thema’s en vragen die ten grondslag liggen aan projecten van Toeval Gezocht theoretisch worden verkend. De cyclische werkwijze van Toeval Gezocht; het onderzoeken, observeren, documenteren, reflecteren en interpreteren, het doen van interventies en weer het onderzoeken, wordt gerelateerd aan theorieën over de relatie van het kind met de (culturele) omgeving. 
Dewey wijst bijvoorbeeld op het belang van het het zintuigelijke daarbij. Ook het je verhouden tot het verleden en wat je verwacht van de toekomst vormt een ijkpunt voor het heden. 'Het verleden dat wordt opgenomen in het heden duwt het heden voort' (Dewey, 1934, 2005) .

Maandelijks worden in de theoriegroep boeken over deze onderwerpen besproken. Uitwisseling van gedachten en ervaringen bij de bespreking van de boeken geven de onderwerpen verdieping. Het kan ook zijn dat een lid van de theoriegroep een bepaalde publicatie over kunsteducatie inbrengt.

De literatuurlijst voor de komende tijd: 
Jesper, Juul, (2011) Your competent child, Balboa Press
Breeuwsma, Gerrit, (2005) ‘Pleidooi voor doelmatigheid zonder doel’,  Cultuur+educatie 14
Dewey, John, (1934, 2005) Art as Experience, New York: the Berkley Publishing Group
Greenberg, Michael, (2002) The View from Inside: Sudbury Valley School from the Perspective of Michael Greenberg, Sudbury Valley School Press
Wild, Rebeca, (2000) Raising Curious, Creative, Confident Kids: The Pestalozzi Experiment in Child-Based Education, Shambhala
Saracho, Olivia N. (ed.), (2012) Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education, Maryland: IAP
Dijksterhuis, Ap, (2012) Het slimme onbewuste, Bert Bakker
Bartels, Rob & Rossum, Marja van, (2009) Filosoferen doe je zo. Leidraad voor de basisschool, Budel: Damon
Tans, Jeroen, & Bronkhorst, (1999) Freinetonderwijs
Engel, Susan, (2005) Real Kids: creating meaning in everyday life, Harvard University Press


Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.