theoriegroep TOEVAL GEZOCHT

29 januari 2013
In januari is de theoriegroep van TOEVAL GEZOCHT begonnen aan haar derde jaar.
Art as experience, John Dewey

Opnieuw zijn twee nieuwe leden ingestroomd in de groep. Er staan voor de komende maanden twee boeken op het programma: Anders denken, Filosoferen vanaf de basisschool, van Catherine C. McCall en Art as experience van John Dewey.

Voor meer informatie: info@toevalgezocht.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.