Theoriegroep Rotterdam

10 oktober 2012
Theoriegroep Kunst & Cultuur & Onderwijs - dé boekenclub in Rotterdam voor liefhebbers van kunsteducatie!


Het KCR is in samenwerking met het CBK een leesgroep gestart met mensen uit het onderwijs en het culturele veld. Voorbeeld is de theoriegroep in Amsterdam, opgezet vanuit Stichting TOEVAL GEZOCHT. De groep leest  het werk van auteurs, die verschillende visies op onderwijs en cultuureducatie  vertegenwoordigen. Denk aan veel aangehaalde filosofen en theoretici als John Dewey, Jerome Bruner, Lev Vygotsky.

De groep wisselt van gedachten over vragen als: Welke betekenis hebben hun ideeën in deze tijd? Wat zeggen zij over de relatie cultuur en onderwijs? Kunst, cultuur en onderwijs? De groep is begonnen met het boek van Joop Berding (2011), John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap; een keuze uit zijn werk. Waarmee verder te gaan wordt onderling afgesproken.

Er is nog plaats voor een enkele deelnemer, met name uit het voortgezet onderwijs en/of nieuwe media. De groep komt maandelijks op maandagen van 16-18 uur bij elkaar. Neem voor meer informatie contact op met Wil Walvis, telefoon 010-2718341.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.