THEORIEGROEP nu ook in Rotterdam

10 februari 2012
In januari 2012 is de Theoriegroep in Amsterdam haar derde jaar ingegaan. Doordat de theoriegroep zich presenteerde op de conferentie 'Kunst en Leren' kwamen er nieuwe aanmeldingen.

Bovendien besloot het CBK Rotterdam samen met het KCR (het nieuwe kenniscentrum cultuureducatie Rotterdam) een parallel-theoriegroep op te zetten in Rotterdam. Deze start in maart 2012 en aanmelden is nog mogelijk! Neem hiervoor contact op met Vera Merx.

De theoriegroep in Amsterdam komt maandelijks bij elkaar in de werkruimte van TOEVAL GEZOCHT en bestudeert en bediscussieert literatuur die relevant is voor de vraag: hoe leren kinderen en wat kan de rol van de kunsten daarin zijn? Momenteel is het boek van Joop Berding over John Dewey aan de orde: Over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Daarnaast worden hoofdstukken uit Art as Experience van John Dewey zelf erbij betrokken. Voor meer informatie: info@toevalgezocht.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.