Theoriegroep Amsterdam

30 september 2012
De theoriegroep bestaat al dit hele jaar uit ongeveer 12 mensen, die weer met veel plezier hebben gelezen en gediscussieerd.
John Dewey 'over opvoeding, onderwijs en burgerschap'


Het laatste boek dat de groep voor de zomer gelezen heeft, was John Dewey, over opvoeding, onderwijs en burgerschap, geschreven door Joop Berding. Op de laatste bijeenkomst voor de zomer sloten we dit boek af met een voordracht door Joop Berding, die, tot verrassing van velen van ons, weer heel andere essentiële gezichtspunten naar voren bracht dan die wij er zelf uit gehaald hadden. Heel interessant!
Voor ieder van ons was het bijna ongelooflijk hoe actueel de visie en waarnemingen van John Dewey (100 jaar geleden!) nog steeds blijken te zijn. In september waren onze Rotterdamse collega’s er voor het laatst. Zij hebben zelf een theoriegroep in Rotterdam opgericht. TOEVAL GEZOCHT feliciteert Rotterdam met dit mooie initiatief (zie ook elders in de nieuwsbrief).
In de theoriegroep Amsterdam zijn vier nieuwe mensen ingestroomd. Op dit moment lezen wij werk van de auteur met de onuitspreekbare naam:  Csikszentmihalyi, creativiteit.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.