Tentoonstelling 'Op avontuur in de Natuur'

24 september 2011
In onze Nieuwsbrief van december 2010 hebben wij aangekondigd dat de tentoonstelling 'Op avontuur in de Natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek' te huur is. Naar aanleiding hiervan heeft zich een aantal geïnteresseerden gemeld. De tentoonstelling is daadwerkelijk op reis gegaan.
'Op avontuur in de Natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek'

In mei was hij op de Erasmushogeschool in Brussel te zien. Alle studenten van de bachelor opleiding kleuter- en lager onderwijs en de alumni, het team van de opleiding kleuteronderwijs, directieleden en genodigden hebben de tentoonstelling bezocht. Hierbij werden belangrijke onderwerpen zoals tijd, creatieve processen bij kinderen en de rol van de volwassene daarbinnen, de ruimte als inspirator en stimulator en de noodzaak van het documenteren van processen aan de hand van de tentoonstelling besproken. Daarnaast diende de tentoonstelling als inspiratie om met het team te spreken over de visie op de opleiding kleuteronderwijs.
In oktober zal de tentoonstelling bij de Pabo in Arnhem te zien zijn. Download hier een korte beschrijving van de tentoonstelling.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.