Studiedag ‘Implicit Learning in Music’

13 januari 2013
Iedereen die professioneel met muziekeducatie bezig is, heeft een rugzak vol parate werkvormen om de muzikaliteit van jonge kinderen doelgericht te ontwikkelen.

Toch is er een groeiend inzicht dat kinderen veel vaardigheden en inzichten impliciet verwerven binnen een speelse, alledaagse context. Internationale experten en organisaties bieden de deelnemers verhelderende inzichten en praktische werkvormen. TOEVAL GEZOCHT zal op deze dag een presentatie verzorgen van het project Jong geleerd….

Hoe herkennen we het impliciete leren? In welke omgeving gedijt dit het best? Wat kan de rol zijn van de leraar of coach? Naast inspirerende sprekers, confronteren we de deelnemers met vier benaderingen en evenveel momenten in een muzikale ontwikkeling van 0 tot 12 jaar. Eenmaal de kracht van het impliciete leren (h)erkend, stellen we onszelf misschien betere vragen over muziekeducatie voor de toekomst.

Doelgroep
Professionelen: muziekleerkrachten, leerkrachten DKO, opleidingen crècheleiders, lerarenopleiding, hogeschoolstudenten, ...

Locatiedonderdag 28 februari, 2013 - 09:30 tot 17:00 uur
Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt

Meer infoen programma: www.musica.be

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.