OPROEP STUDIEGROEP JONG GELEERD…

20 februari 2012
Het praktijkonderzoek op de basisscholen in Landsmeer is gestart! Parallel hieraan organiseert TOEVAL GEZOCHT vier studiebijeenkomsten.

In de periode april t/m juli krijgt een studiegroep in een serie van vier bijeenkomsten de gelegenheid om achter de schermen van het muziekproject mee te kijken en mee te reflecteren. Ook zijn de deelnemers uitgenodigd voor de slotpresentaties begin juli. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden, zoals musici, muziekvakdocenten, leerkrachten, pabo-docenten en wetenschappers. Aanmelden: info@toevalgezocht.nl, kosten 150,-.
Lees meer

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.